top of page

Kuinka tukea henkilöstön hyvinvointia kuormittavina aikoina?


Viime vuodet ovat olleet monille normaalia kuormittavampia. Epävarma

maailmantilanne koronapandemioineen ja kriiseineen on vaikuttanut myös työssä

koettuun hyvinvointiin. Työpaikoilla on oltu tilanteessa, jossa on kohdattu paljon

henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, joihin ei suoraan itse voida vaikuttaa.


Vaikka maailmanlaajuisia kriisejä ei työpaikoilla voidakaan ratkaista, voidaan jokaisella

työpaikalla tehdä kuitenkin toimia, joiden avulla tukea työntekijöiden hyvinvointia erityisen

kuormittavina aikoina.


Henkilöstön hyvinvointi on yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista, joten työhyvinvointiin

kannattaa ehdottomasti panostaa. Uupuneet, kuormittuneet ja stressiä kokevat työntekijät

eivät paitsi voi hyvin, eivät he myöskään pysty antamaan työlleen koko potentiaaliaan.


Työpaikoilla kannattaakin pohtia, millä tavoin tukea työntekijöiden hyvinvointia erityisen

kuormittavina aikoina. Lue, miten henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia voi näinä

vaikeina aikoina tukea.


Koronapandemia on kuormittanut henkilöstöä - työhyvinvoinnin edistämiseen kannattaa panostaa


Korona on tuonut epävarmuutta ihmisten elämään, ja kuten eri tutkimukset osoittavat ja moni myös omien kokemusten kautta tietää, on se vaikuttanut ja jättänyt jälkensä myös

työelämään.


Koronan vaikutuksista työelämään ja työhyvinvointiin liittyen on tehty useita tutkimuksia.

Esimerkiksi Työterveyslaitoksen toteuttaman “Miten Suomi voi” -tutkimuksen mukaan

työtyytyväisyys ja työkyky ovat heikentyneet ajasta ennen koronaa. Tutkimuksen

mukaan myös työuupumukseen liittyvä oireilu on yleisempää, kuin mitä se ennen

koronaa oli.


Korona-aika on siis eittämättä vaikuttanut työntekijöiden kokemaan hyvinvointiin. Vaikka

työnantajat eivät pysty ratkaisemaan maailmanlaajuisia kriisejä, on heillä mahdollisuus

tarjota työntekijöilleen tukea ja apua, joiden avulla työhyvinvointia voidaan haasteista huolimatta edistää.


Miten tukea henkilöstön hyvinvointia?


Hyvinvointi on laaja kokonaisuus, johon vaikuttaa niin työ kuin työn ulkopuolinenkin elämä.

Hyvinvointia voidaan määritellä monin eri tavoin, mutta maailman terveysjärjestö WHO:n

määritelmää mukaillen hyvinvointi koostuu psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta

ulottuvuudesta.


Myös työpaikalla henkilöstön hyvinvointia tarkasteltaessa ja kehittäessä huomiota tulisi

kiinnittää kaikkiin kolmeen hyvinvoinnin osa-alueeseen.
Tue henkilöstön psyykkistä hyvinvointia erityisen kuormittavina aikoina


Työpaikalla psyykkiseen hyvinvointiin voi panostaa monella tapaa, esimerkiksi järkevällä

työmäärällä, mielenkiintoisilla työtehtävillä ja hyvällä johtamisella, antamalla

työntekijöille palautetta hyvin tehdystä työstä sekä osoittamalla arvostavansa heidän

työpanostaan.


Henkilöstön mielen hyvinvointiin on voinut vaikuttaa näinä erikoisina aikoina myös pelko

tulojen pienenemisestä ja mahdollisesta lomautuksesta tai työttömyydestä. Myös

henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat muutokset, kuten läheisen sairastuminen

vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin siten, että sillä voi olla vaikutuksia myös työn

tekemiseen.


Kuormittavina aikoina kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, että työntekijöillä on

mahdollisuuksia keskustella myös työhön liittymättömistä asioista työn lomassa.

Tällöin työntekijät voivat keskustella myös mieltään kuormittavista asioista ja jakaa

kokemuksia keskenään. Kohtaamisia kannattaa järjestää niin työntekijöiden, kuin

työntekijöiden ja esihenkilöiden välille.


Keskusteluhetkien ja kohtaamisten sekä sosiaalisen tuen lisäksi erityisen kuormittavina

aikoina tuet henkilöstöä myös huolehtimalla, että työntekijän resurssit riittävät työn

suorittamiseen. Raskaina aikoina työntekijä ei välttämättä suoriudu normaalista

työmäärästä.


Mielen hyvinvointia voidaan työpaikoilla tukea myös tarjoamalla mahdollisuuksia harrastaa

kulttuuria, käsitöitä tai jotain toimintaa, mikä mielen hyvinvointiin voi positiivisesti vaikuttaa.


Mielen hyvinvoinnin lisäksi fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat osa hyvinvoinnin

kokonaisuutta. Lue seuraavaksi vinkit siihen, miten tukea näitä hyvinvoinnin osa-alueita

kuormittavina aikoina.


Fyysisen työhyvinvoinnin tukeminen työpaikalla kuormittavina aikoina


Kuormitus ja stressi voivat tuntua kehossa myös fyysisesti. Yleisiä fyysisiä oireita ovat

esimerkiksi:


- päänsärky

- niska- ja hartiaseudun jännitys

- jatkuva sairastelu

- väsymys ja uneen liittyvät ongelmat.


Erityisen kuormittavina aikoina henkilöstölle voikin tarjota mahdollisuutta käyttää kehoa

huoltavia palveluita, kuten hierontaa tai fysioterapiaa. Myös mielen hyvinvointi vaikuttaa

fyysiseen hyvinvointiin ja hyvinvoiva mieli mahdollistaa esimerkiksi paremmat yöunet.


Tärkeä rooli fyysisen hyvinvoinnin tukemisessa on myös työnteon ergonomialla.

Viimeistään nyt olisi hyvä tarkistaa, että ergonomia on otettu huomioon myös työntekijöiden

kotitoimistoilla. Fyysistä työtä tekevien tulee saada ohjeistusta ja apuvälineitä siihen, että

työt pystytään toteuttamaan mahdollisimman ergonomisesti.


Kuormittavina aikoina hyvinvoinnin lasku näkyy ehkä parhaiten mielen hyvinvoinnissa, joten

kannusta henkilöstöä tauottamaan työtänsä tekemällä happihyppelyitä, taukojumppia tai

lyhyitä lenkkejä – tämä tekee hyvää paitsi fyysiselle hyvinvoinnille, myös mielelle.


Muista myös itse näyttää esimerkkiä. Tee työyhteisön sisällä omat taukojumppasi ja

lounaslenkit näkyväksi. Tällöin työntekijöiden on helpompi omaksua tauot ja happihyppelyt

myös osaksi omaa työpäiväänsä – osoita esimerkilläsi, että osan palavereista voi siirtää

vaikkapa kävelypalavereiksi.


Sosiaalinen työhyvinvointi osana hyvinvointia


Ihmissuhteet ja eri ryhmiin kuuluminen ovat tärkeä osa sosiaalista hyvinvointia. Ihminen

kaipaa luontaisesti yhteyttä muihin ja työyhteisö muodostaa yhden ryhmän, johon työntekijä

haluaa tuntea kuuluvansa ja tulevansa hyväksytyksi.


Työpaikan vuorovaikutussuhteet, niiden aktiivisuus ja verkostot liittyvät sosiaaliseen

hyvinvointiin. Etätyö ja kotiin jääneet työntekijät, jotka tapaavat kollegoitaan vain ruutujen

välityksellä onkin haastanut vuorovaikutussuhteiden syntymistä ja ylläpitoa sekä ryhmien

muodostumista.


Korona käynnisti etätyöt – etätyöaika on haastanut sosiaalista

hyvinvointia


Etätyö on haastanut monet työarjen käytänteet mutta ehkä merkittävimpänä: kotiin jääminen on vähentänyt työpäivän aikana tapahtuvia kohtaamisia ja kasvokkaista vuorovaikutusta.


Monen verkostot ovat etätyöhön siirtymisen seurauksena pienentyneet ja esimerkiksi

työpaikoilla uusilla työntekijöillä on voinut olla vaikeuksia päästä osaksi työyhteisöä.

Työyhteisöön mukaan pääsemiseen kannattaakin perehdyttämisvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota. Sosiaalisuutta, työkavereiden välistä vuorovaikutusta sekä heiltä saatua

sosiaalista tukea voi kaivata etenkin silloin, kun elämä on kuormittavaa.


Vinkit sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi kuormittavina aikoina


1. Mahdollista työssä myös työasioiden ulkopuolinen jutustelu, järjestä kahvitaukoja,

yhteisiä lounaita tai aloita palaverit kuulumisten vaihdolla.

2. Kysy työyhteisön jäseniltä, mitä heille kuuluu.

3. Kuuntele ja ymmärrä – anna työyhteisön jäsenille riittävästi aikaa palautumiselle.


Vinkit voivat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta niitä ei kannata unohtaa. Kuten muussakin

toiminnassa, näytä itse esimerkkiä.


Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, miten työntekijöiden yhteisöllisyyttä tuetaan nyt,

kun ihmiset alkavat palata toimistoille. Hybridityö on tullut monille työpaikoille jäädäkseen,

joten yhä kannattaa kehittää myös keinoja, joiden avulla voi tukea ja kehittää yhdessä

tekemistä, jakamista ja kokemista – niin läsnä kuin etänä.


Huolehdi työntekijöistä kuormittavina ajanjaksoina ja kehitä työhyvinvointia


Vaikka työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisen ja sen edistämiseen pitäisi kiinnittää

huomiota joka päivä, on se erityisen tärkeää etenkin kuormittavina aikoina.


Johdon ja esihenkilöiden tehtävä, yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa, on toimia

hyvinvoinnin mahdollistajina, eikä missään nimessä luoda sellaisia toimintamalleja tai

käytänteitä, jotka voivat luoda esteitä henkilöstön hyvinvoinnille.


Aloita matka kohti hyvinvoivaa työyhteisöä pienin askelin ja jos olet jo hyvässä vauhdissa,

jatka aloittamaasi kehitystyötä. Tutustu tarkemmin Vointy-hyvinvointisovelluksen

ominaisuuksiin ja siihen, miten sovellus voi lisätä hyvinvointia sinun organisaatiossasi.

Comments


bottom of page