top of page
Registrering och sekretesspolicy

Detta är Wellthyforce Oy:s registrerings- och dataskyddsförklaring i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad den 14 april 2022. Senaste ändring 14.04.2022.

 

 

1. Registrator

 

Wellthyforce Oy

Vasantie 43, 90310 Uleåborg

Personnummer 3254418-4

 

2. Registeransvarig kontaktperson

Riina Manner, riina.manner@vointy.io, 0405282670

 

3. Registrera namn

Wellthyforce Oy:s marknadsföringsregister.

 

4. Rättslig grund och syfte med personuppgiftsbehandlingen

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

- personens samtycke

- ett avtal som den registrerade är part i

- Den registeransvariges berättigade intresse

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är kommunikation med kunder, underhåll av kundrelationer och marknadsföring.

Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering. 

 

5. Datainnehåll i registret

De uppgifter som lagras i registret är: persons namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), webbadresser, IP-adress för nätanslutningen, information om beställda tjänster och deras ändringar, fakturering information, annan information relaterad till kundförhållandet och beställda tjänster.

IP-adresser till webbplatsbesökare och cookies som är nödvändiga för tjänstens funktioner behandlas utifrån ett berättigat intresse, t.ex. att ta hand om informationssäkerhet och för insamling av statistiska uppgifter om webbplatsbesökare i de fall de kan betraktas som personuppgifter. Vid behov begärs samtycke separat för tredjepartscookies.

 

 

6. Regelbundna informationskällor

De uppgifter som ska sparas i registret inhämtas från kunden, t.ex. Från meddelanden som skickas via webbformulär, webbanalysverktyg, via e-post, per telefon, via sociala medietjänster, kontrakt, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

Kontaktuppgifter till företag och andra organisationer kan också samlas in från offentliga källor som webbplatser, katalogtjänster och andra företag.

 

7. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES

Information lämnas inte regelbundet till andra parter. Information kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden.

Uppgifter kan även överföras av den registeransvarige utanför EU eller EES. Data kommer inte att överföras till USA utan uttryckligt medgivande från de registrerade.

 

8. Principer för registerskydd

Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. När registerdata lagras på Internetservrar sköts den fysiska och digitala datasäkerheten för deras hårdvara i enlighet därmed. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

 

9. Insynsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret ("rätten att bli glömd"). De registrerade har även andraRättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

bottom of page