top of page

Yksinäisyys työelämässä ja yhteisöllisyyden voima


Työelämässä yksinäisyyden kokemus voi vaania niin etätyötä tekevää yrittäjää kuin toimiston ahertavaa työntekijääkin. Yksinäisyyden juuret voivat ulottua ulkopuolisuuden tunteesta, joka syntyy pienistä, mutta merkityksellisistä hetkistä työyhteisössä. Vaikka monet työskentelevät fyysisesti yksin, yhteisöllisyyden merkitys nousee esiin kaikissa työympäristöissä.

Ulottuvuudet yksinäisyyden taustalla

Yksinäisyyden tunne ei ole vain fyysinen eristäytyminen, vaan se voi juontua ulkopuolisuuden kokemuksesta tiimin sisällä. Pienet teot, kuten tervehtimättä jättäminen tai uuden jäsenen jättäminen ulkopuolelle, voivat synnyttää syvän yksinäisyyden tunteen. Yhteisöllisyys onkin avainasemassa työelämän imun kannalta. Se madaltaa kynnystä pyytää apua ja tuo esiin epäkohtia, mikä parantaa työn tuottavuutta.

Kohtaamisten merkitys yhteisöllisyydelle

Erityisesti korona-aika on muuttanut työpaikkojen kohtaamiskulttuuria. Etätyön yleistyessä on tärkeää, että kohtaamisista jää inhimillisiä muistijälkiä. Tiedon lisäksi tulisi jakaa myös muuta kuin työhön liittyvää, kuten harrastuksia. Liian kiireinen arki ei saa estää yhteisten hetkien syntymistä, sillä juuri niistä rakentuu työyhteisön yhteinen tarina. Vapaamuotoiset palaverit voivat olla tehokas keino vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Sosiaaliset suhteet etätyössä

Etätyö voi asettaa haasteita sosiaalisten suhteiden ylläpitämiselle. Sosiaalisten taitojen merkitys korostuu, kun kohtaamiset tapahtuvat digitaalisesti. Virtuaalikahvit, chat-viestit ja muut digitaaliset kanavat ovat tärkeitä välineitä yhteydenpidossa. Kuitenkin tulee sopia yhteisistä pelisäännöistä, jotta kaikki voivat osallistua yhteiseen toimintaan mukavasti.

Perehdytys ja työyhteisön vahvistaminen

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen ei saa rajoittua pelkästään työtehtäviin. Työpaikan sosiaaliset verkostot ovat yhtä tärkeitä kuin itse työtehtävät. Perehdytyskummit ja yhteistyöprojektit voivat olla ratkaisuja yksinäisyyden torjuntaan. Myös kesätyöntekijöitä tulisi ottaa huomioon, jotta he eivät koe ulkopuolisuutta työyhteisössä.

Työkuorman hallinta ja inhimilliset tauot

Yhteisöllisyyttä tuetaan myös huolehtimalla työkuorman kohtuullisuudesta. Inhimilliset aikataulut ja riittävät tauot antavat mahdollisuuden irrottautua työtehtävistä ja luoda sosiaalisia hetkiä. Etätyössä tämä voi olla erityisen haasteellista, joten on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin.

Yksinäisyyden vaikutukset ja torjuminen

Työyksinäisyydellä voi olla vakavia vaikutuksia sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. Pandemian tuoma etätyö on tuonut uusia haasteita yhteisöllisyyden ylläpitämiseen. On tärkeää tunnistaa yksinäisyyden merkit ja etsiä aktiivisesti keinoja sen torjumiseksi. Vertaistuen etsiminen ja avoin keskustelu työyhteisössä voivat olla ensimmäisiä askelia kohti yhteisöllisempää työelämää.


Yksinäisyys työelämässä ei ole vain etätyöläisten tai yksinyrittäjien haaste, vaan vaikuttaa kaikkiin työntekijöihin, myös toimistolla työskenteleviin. Työterveyslaitoksen teettämän Tutkimushanke: Miten Suomi voi? mukaan yksinäisyyden lisääntyminen herättää huolta. Työterveyslaitoksen mukaan alle 36-vuotiaista työntekijöistä yksinäisyyttä kokee joka kolmas, kun vanhemmissa ikäluokissa joka neljäs.

Yhteisöllisyyden merkitys korostuu entisestään, kun työskennellään fyysisesti erillään toisista. Työyhteisön vahvistaminen, kohtaamisten inhimillisyys ja avoin keskustelu yksinäisyydestä ovat avaimia, joilla voimme luoda työelämästä yhteisöllisempää ja tukea toinen toisiamme työmatkalla.

Comments


bottom of page