top of page

Työn imu on tärkeä osa työhyvinvointia

Päivitetty: 17. marrask. 2023

Työn tekemisen kulttuuri on viime vuosina ollut muutoksessa. Lisääntyneet etätyöt ovat

luoneet omat haasteensa työhyvinvoinnille. Mediassa on käyty paljon keskustelua työn

merkityksellisyydestä ja vapaa-ajan sekä palautumisen tärkeydestä. On hyvä, että

työhyvinvoinnista puhutaan ja että keskustelua pidetään yllä.


Työhyvinvoinnista keskusteltaessa ei kannata unohtaa myöskään työn imua. Jos työntekijä

kokee työn imua, on hänellä hyvät edellytykset voida paremmin työssään.


Lue mitä työn imu on ja miten työn merkityksellisyys siihen liittyy. Opit myös, millä keinoin

työn imua voidaan työpaikoilla vahvistaa.


Mitä työn imu on?


Työterveyslaitos määrittelee työn imun (work engagement) myönteiseksi tunne- ja

motivaatiotilaksi työssä. Työn imun -käsitteellä voidaan kuvata työntekijän kokemusta

positiivisesta ja syvästä sitoutumisesta työhönsä.


Työn imua voi kuvailla myös intohimon tai ilon tunteena omaa työtä kohtaan. Myös työhön uppoutumista, jolloin ajan kulua ei edes huomaa, voidaan pitää merkkinä työn imusta. Työn imu liittyykin läheisesti työtyytyväisyyteen.


Lisäksi työn imuun liitetään usein myönteinen vuorovaikutus työkavereiden ja

esihenkilöiden kanssa sekä tunne siitä, että työntekijän panosta ja osaamista

arvostetaan organisaatiossa. Työn imuun liittyy myös mahdollisuus oppia uusia asioita ja

kehittää omaa osaamistaan. Myös riittävä työn haasteellisuus ja työtehtävien sopivuus

henkilön taidoille sekä kiinnostuksen kohteille vaikuttavat työn imun kokemukseen.


Merkityksellinen työ edistää työn imua


Työn imu liittyy myös merkityksellisyyden kokemukseen. Työn imu syntyy monista eri

tekijöistä, mutta yhdeksi tärkeimmistä voi nostaa työn merkityksellisyyden kokemuksen. Kun henkilö kokee työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi, hänellä on parempi motivaatio työn tekemistä kohtaan. Merkityksellinen työ saa myös aikaan innostusta.


Merkityksellisyys syntyy ihmisille eri asioista. Asiakaspalvelussa työskentelevä voi löytää

merkityksellisyyttä siitä, että pääsee auttamaan muita ihmisiä, tutkimustyötä tekevälle

merkityksellisintä voi olla se, että on mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia ongelmia.

Jokaisen kannattaakin miettiä, mitkä asiat ovat itselle kaikista merkityksellisimpiä.


Työnantaja: panosta työn imuun ja työn merkityksellisyyteen,

palkkioksi saat tyytyväiset työntekijät ja paremman tuloksen


Työn imu on tärkeä tekijä sekä yksilön että organisaation menestykselle. Työn imuun liittyvät

kokemukset vähentävät stressiä ja nostavat henkilön energiatasoa, mikä parantaa

työsuoritusta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että työn imu on yhteydessä vähäisempään

poissaoloon työstä, korkeampaan työtehoon ja parempaan työsuoritukseen.


Miten työnantaja voi edistää työn imua?


Organisaatiot voivat edistää työn imua luomalla työympäristön, joka tukee työntekijöiden

sitoutumista ja motivaatiota. Tämä voi sisältää esimerkiksi selkeät tavoitteet ja

odotukset suoritettavaa työtä kohtaan, avoimen ja myönteisen ilmapiirin, mahdollisuudet

ammatilliseen kehittymiseen sekä riittävän tuen ja resurssien tarjoamisen.


Tärkeää on pitää yllä hyvää keskusteluyhteyttä. Vointy-hyvinvointisovellus on työkalu,

jonka avulla vahvistaa työntekijöiden keskinäisiä suhteita ja lisätä yhteisöllisyyttä

organisaatiossa. Vuorovaikutukseen panostamisen lisäksi työntekijöille kannattaa tarjota

työtehtäviä, jotka ovat heille sopivan haasteellisia ja vastaavat heidän kiinnostuksen

kohteitaan.


Työhyvinvointi on panostamisen arvoista


Työhyvinvoinnin edistäminen on keskeisessä roolissa monissa organisaatioissa, eikä suotta!

Hyvinvoivat työntekijät ovat organisaatioille kullanarvoisia.


Kaiken kaikkiaan työn imu on tärkeä tekijä niin yksilön kuin organisaationkin menestykselle.

Sen avulla voidaan luoda myönteistä työilmapiiriä ja parantaa työsuoritusta. Työhyvinvoinnin

ja työn imun edistämiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja etsiä aktiivisesti keinoja niiden

parantamiseen. Kun työhyvinvointia on alettu aktiivisesti kehittämään, kannattaa miettiä


Tutustu Vointy-hyvinvointisovelluksen ominaisuuksiin ja ota meihin yhteyttä. Katsotaan

yhdessä, miten voimme auttaa työntekijöitäsi voimaan paremmin.

Comments


bottom of page